Hol, mennyi és milyen tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani?

- A teljesség igénye nélkül! -

Általános előírások

A tűzoltó készülékek készenlétben tartásával kapcsolatos általános szabályokat a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. Azokban a helyiségekben, épületekben, szabadtereken és létesítményekben, amelyek nem tartoznak más jogszabály, vagy szabvány hatálya alá az – ismertebb nevét használva – OTSZ előírásait kell betartani.

A Szabályzat értelmében, ha jogszabály, nemzeti szabvány vagy a tűzvédelmi hatóság másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló építményekben és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű (pl. kereskedelmi, iroda) helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó, illetve rendeltetési egységenként – az alábbiakban foglaltakat kell alkalmazni.

A létesítményekben az előző bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas – a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni az alábbi táblázatban foglaltak szerint.

Tűzveszélyességi osztály jele A tűzoltó készülék elhelyezésének területe A helyiség, veszélyességi övezet, építmény, illetve szabadtér alapterületét csökkentő tényező Elhelyezendő tűzoltó készülék mennyiség
A – B helyiség, illetve veszélyességi övezet a helyiség, veszélyességi övezet minden megkezdett 50 m2 alapterület után 1-1 db
A – B építmény, illetve szabadtér A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, illetve veszélyességi övezet alapterülete kivételével a C – E tűzveszélyességi osztályba tartozó építményre, szabadtérre vonatkozó előírások szerint
C építmény, illetve szabadtér A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, illetve veszélyességi övezet alapterülete kivételével az összesített – és megfelelően csökkentett – alapterület minden megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként 1-1 db
D építmény, illetve szabadtér A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, illetve veszélyességi övezet alapterülete kivételével az összesített – és megfelelően csökkentett – alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként 1-1 db
E építmény, illetve szabadtér A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, illetve veszélyességi övezet alapterülete kivételével szükség szerint
(az üzemeltető döntése alapján)

A fentiek szerint megállapítható, hogy az OTSZ – éppen általános jellegéből adódóan – nem foglal, nem foglalhat állást a készenlétben tartandó tűzoltó készülék töltetét, valamint méretét, vagy akár teljesítményét illetően. Ez így természetes, hiszen ezekben a kérdésekben nem lehet olyan előírást megfogalmazni, amely egyaránt érvényes minden védendő helyen.

A nem kifejezetten extrém helyek vonatkozásában azonban általános szabályként elfogadható, ha az ott keletkező tűz oltására alkalmas megfogalmazást behelyettesítjük a 6 kg-os, vagy azzal azonos teljesítményű 4 kg-os ABC-porral oltó kifejezéssel. Az eszerint kiválasztott megfelelő számú tűzoltó készülék készenlétben tartását – ha azok oltóanyagával szemben más kifogás nem merül fel – a tűzoltóságok is elfogadják. Ennek okai bővebben az Oltóanyagok lapon kerültek kifejtésre.

Járművek, szállítás

Közúti járművek

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet értelmében, a Magyar Köztársaság területén a közutakon és a közforgalom elől el nem zárt magánutakon közlekedő járműveken, amennyiben azok nem tartoznak más, szigorúbb előírásokat tartalmazó jogszabályok hatálya alá (mint például a veszélyes anyagot szállító járművek), az alábbiakban meghatározott típusú és mennyiségű tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

Tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató és lassú jármű
A jármű megengedett
legnagyobb össztömege
Szükséges tűzoltó készülék mennyiség
porral oltó(k) esetén
3500-12 000 kg 1 db 6 kg töltettömegű
12 000 kg felett 24 000 kg-ig 1 db 12 kg töltettömegű
24 000 kg felett 2 db 12 kg töltettömegű
Autóbusz
A jármű befogadóképessége Szükséges tűzoltó készülék mennyiség
porral oltó(k) esetén
30 személyig 1 db 3 kg töltettömegű
31-100 személyig 1 db 6 kg töltettömegű
100 személy felett 1 db 12 kg töltettömegű, vagy
2 db 6 kg töltettömegű

Általános szabály, hogy a járműveken elhelyezett porral oltó tűzoltó készülékeket függőlegesen, vagy a függőlegestől legfeljebb 15°-os szöggel eltérő helyzetben kell készenlétben tartani.

A fenti két táblázatban szereplő porral oltók helyettesítésére meghatározott teljesítményű, egyéb oltóanyaggal (szén-dioxiddal, vagy habbal) töltött tűzoltó készülék is alkalmazható.

A helyettesítendő porral oltó töltettömege A porral oltó helyettesítésére alkalmazható egyéb oltóanyaggal töltött tűzoltó készülék teljesítménye
3 kg 1 db 5A és 34B
6 kg 1 db 13A és 89B
12 kg 1 db 34A és 144B

A jogszabály 2003. január 1-től hatályos – Európai Parlament és Tanács 2001/85/EK számú irányelvével összhangban kiadásra került – A. függelékének A/52. számú melléklete az autóbuszokra vonatkozóan a következő külön előírásokat tartalmazza:

A járművekre vonatkozó rész elején már szó esett arról, hogy vannak különlegesen veszélyeztetett járművek. Az alábbiakban ezekről lesz szó.

 

Veszélyes anyagok szállítására szolgáló közúti járművek

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXIX. törvény mellékletének B/8.1 fejezete szerint a veszélyes árut szállító egységekre a következő előírásokat kell alkalmazni:

 

Mezőgazdasági erő- és munkagépek

A betakarításban résztvevő járművekkel kapcsolatos különleges előírásokat 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. Ezen előírások értelmében:

A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas (ez a 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülékek szabvány által megkövetelt minimális teljesítménye, de napjainkban már léteznek ilyen teljesítményű 4 kg-os porral oltók is) tűzoltó készülékkel ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt.

A vizsgálati egységtüzekről, valamint a tűzoltó készülékek teljesítményének meghatározásáról lásd a Tűzosztályok és Teljesítmény c. lapokat.

 

Vízi járművek

Belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények

Általános előírások

A belvízi utakon közlekedő úszólétesítményeken a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 2. melléklet II. rész 10. fejezetében foglaltak értelmében legalább 1-1 db hordozható tűzoltó készüléket kell elhelyezni:

A fenti helyeken elsősorban olyan, legalább 6 kg töltettömegű porral oltókat, vagy ugyanilyen tűzoltó kapacitású – más oltóanyagú – hordozható tűzoltó készülékeket kell használni, amely A, B és C osztályú tüzek, valamint legfeljebb 1000 V feszültségű villamos rendszerek tüzeinek oltására is alkalmasak.

Ezeken túl olyan eltérő tulajdonságú porral, vízzel vagy habbal oltó készülék is használható, amely legalább annak a tűznek az oltására alkalmas, ami az elhelyezési területén legvalószínűbben.

Szén-dioxiddal oltó hordozható tűzoltó készülékek a hajókonyhában és a villamos berendezéseknél keletkező tüzek oltására használhatók. Ezeknek a tűzoltó készülékeknek a töltettömege nem lehet több, mint 1 kg annak a helyiségnek minden 15 m3-ére számítva, ahol a készülékek hozzáférhetők.

Amennyiben a tűzoltókészülékek burkolat alatt vannak elhelyezve, a burkolatot egy legalább 10 cm magas F betűvel kell megjelölni.

Személyhajókra vonatkozó külön rendelkezések

A személyhajókon az általános előírásokban szereplő hordozható tűzoltó készülékeken kívül legalább a következő hordozható tűzoltó készülékeknek kell rendelkezésre állniuk a fedélzeten:

A hajón tűzoltó készülékeket úgy kell felszerelni és elosztani, hogy bármely ponton és bármikor kezdődő tűz esetén azonnal el lehessen érni egy tűzoltó készüléket.

Minden konyhában, valamint fodrászatban és parfümériában kéznél kell lennie egy tűzoltásra szolgáló takarónak.

Dereglyékre vonatkozó külön rendelkezések

A dereglyéken 2 db hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Kedvtelési célú kishajókra vonatkozó külön rendelkezések

A kedvtelési célú kishajókon az általános előírásoknak megfelelő számú, de legalább 2 db hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

 

Polgári légijárművek

A 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet a polgári légijárművek pilótakabinjában, konyháiban, csomagtereiben valamint utasterében készenlétben tartandó tűzoltó készülékekkel kapcsolatban az alábbi előírásokat tartalmazza:

Az utasülések maximális
engedélyezett száma
Tűzoltó készülékek
száma
7-302 1
31-602,3 21
61-2003 31
201-3003 41
301-4003 51
401-5003 61
501-6003 71
601, vagy ennél több3 81

Megjegyzések:

1. Amennyiben két vagy több tűzoltó készülék előírt, azokat az utastérben egyenletesen elosztva kell elhelyezni.
2. Azon repülőgépek esetén, amelyekben az utasülések maximális engedélyezett száma minimum 30, de 60-nál nem több, az utastérben elhelyezett előírt tűzoltó készülékek legalább egyikében az oltóanyag Halon 1211 (CBrClF2) kell legyen.
3. Ha az utasülések maximális engedélyezett száma 60, vagy ennél több, a Halon 1211 (CBrClF2) oltóanyagú tűzoltó készülékek száma legalább kettő kell legyen.

 

Autógáz töltőállomások

A 26/2006. (V. 5.) GKM rendeletben foglaltak értelmében az autógáz töltőállomások területén a következő táblázatban szereplő tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani:

A tűzoltó készülékkel védendő terület A tűzoltó
készülék(ek)
száma [db]
A szükséges
tűzoltó készülék(ek)
oltásteljesítménye
A töltőberendezés föld feletti tartálya 1 55A, 233B, C
A töltő berendezés földdel takart tartályának dómaknája, és a földbe süllyesztett tároló tartályának föld felett elhelyezett szerelvénye 1 34A, 144B, C
A töltő berendezés földbe süllyesztett tároló tartályának föld felett elhelyezett szerelvénye 1 34A, 144B, C
A töltő berendezés kimérő-szerkezete 1 34A, 144B, C

 

Tárolás

Tűzveszélyes folyadékok tárolására szolgáló kamrák

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben foglaltak értelmében a tűzveszélyes folyadék tárolására szolgáló kamra bejárata közelében – a kamrán kívül – 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a további kamrákhoz 1-1 db legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

 

Éghető folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló fekvő hengeres acéltartályok

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 616. §-ában foglaltak értelmében az éghető folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló fekvő hengeres acéltartályok közelében hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az alábbi előírások szerint:

Pirotechnikai termékek tárolása

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24. Korm. rendeletben foglaltak értelmében a pirotechnikai tárolásakor következő tűzoltó készülékek készenlétben tartásával kapcsolatos előírásokat kell betartani:

A pirotechnikai termék tárolására szolgáló konténer

A pirotechnikai terméket forgalmazó üzlet

A pirotechnikai raktárépület, raktárhelyiség, kézi tárolóhely

Speciális létesítmények és helyszínek

Üzemanyagtöltő állomások (benzinkutak)

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 623. §-ban foglaltak értelmében az üzemanyagtöltő állomások (benzinkutak) területén a következő táblázatokban szereplő tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani:

Nem önkiszolgáló benzinkutak
A tűzoltó készülékkel védendő terület A készülék(ek) száma [db] A szükséges tűzoltó készülékek oltásteljesítménye
3 db kútoszlopig 2 34A és 144B
Minden további megkezdett
3 db kútoszlop után
1 34A és 144B
Töltőakna 1 34A és 144B

 

Önkiszolgáló benzinkutak
A tűzoltó készülékkel védendő terület A készülék(ek) száma [db] A szükséges tűzoltó készülékek oltásteljesítménye
Minden kútoszlophoz 1 34A és 144B

 

Benzinkutakon működő PB-gáz cseretelep
A tűzoltó készülékkel védendő terület A készülék(ek) száma [db] A szükséges tűzoltó készülékek oltásteljesítménye
PB cseretelep 1 34A és 144B és C

 

Benzinkutak földfeletti tartályai
A tűzoltó készülékkel védendő terület A készülék(ek) száma [db] A szükséges tűzoltó készülékek oltásteljesítménye
Minden I-II. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékot tároló földfeletti tartály 1 55A és 233B
Minden megkezdett 2 db III. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékot tároló földfeletti tartály 1 55A és 233B

 

Konténerkutak
A tűzoltó készülékkel védendő terület A készülék(ek) száma [db] A szükséges tűzoltó készülékek oltásteljesítménye
Legfeljebb 10000 literes konténerkút 2 55A és 233B
10000 liternél nagyobb konténerkút 3 55A és 233B

 

Gázüzemű gépjármű-javító műhelyek

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak értelmében a gázüzemű gépjárművek gázüzemanyag-ellátó berendezésének javítására szolgáló helyiségében – az egyébként előírtakon túl – helyiségenként 1-1 db 12 kg töltettömegű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

 

PB (propán-bután) gáz cseretelepek

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 250. alfejezetében foglaltak szerint a PB-gáz cseretelepeken az alábbi táblázatban szereplő mennyiségű és teljesítményű, illetve töltettömegű tűzoltó készülék(ek)et kell készenlétben tartani:

A cseretelep kategóriája A tárolható PB-gáz mennyisége
[kg]
A porral oltó tűzoltó készülék(ek) száma
[db]
A tűzoltó készülék(ek) teljesítménye, töltettömege
[kg]
1 legfeljebb 1 150 1 43A, 233B és C
2 1 151 – 3 000 2 43A, 233B és C
3 3 001 – 8 000 4 55A, 233B és C
4 8 001 – 50 000 4
1
55A, 233B és C
IIIB és C
Kategórián felüli 50 000 felett 4
1
1
55A, 233B és C
50 kg-os porral oltó
250 kg-os porral oltó vagy 5 db IIIB és C teljesítményű mozgatható

 

Szabadtéri rendezvények

Általános előírások

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 598. §-ában foglaltak értelmében a szabadtéri rendezvényeken alábbiakban meghatározott mennyiségű és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Pirotechnikai termékek felhasználási helyszíne

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24. Korm. rendelet 4. mellékletének 3.17. pontjában foglaltak értelmében a pirotechnikai termékek telepítése és működtetésekor:

 

Villamos energia fejlesztő, átalakító és elosztó berendezések

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben foglaltak értelmében a villamos energia fejlesztő, átalakító és elosztó berendezések létesítményeiben az alábbiakban meghatározott mennyiségű, töltetű és töltettömegű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

120 kV névleges feszültség feletti transzformátorállomások

120 kV névleges feszültségű transzformátorállomások

120 kV névleges feszültség alatti transzformátorállomások

10 MVA-nál nagyobb névleges teljesítményű transzformátorállomások

A transzformátorállomások belsőtéri kapcsolóhelyiségei

Kivéve:

A transzformátorállomások egyéb helyiségei

Valid HTML5  Valid CSS3  Adobe Flash Player letöltése  Adobe Reader letöltése  Nyomtatható verzió
A TKJ Kft. elérhetőségei E-mail küldése